Korisnik kredita/ kreditna sposobnost

Zagorska kreditna unija odobrava namjenske i nenamjenske gotovinske kredite članovima, koji su državljani RH sa prebivalištem na području Krapinsko zagorske županije koji temeljem kreditne sposobnosti mogu biti korisnici kredita. Uvjeti kreditiranja utvrđuju se za svaku vrstu kredita posebno, sukladno internim aktima Unije.

Potrebna dokumentacija:


Instrumenti osiguranja kredita

Izjava o suglasnosti o zapljeni primanja za svakog sudionika u kreditu ovjerena kod javnog bilježnika

Zadužnica ovjerena kod javnog bilježnika

Ostali uvjeti kreditiranja

Poželjno je da svi sudionici u kreditu nisu zaposleni kod istog poslodavca,

Samo jedan sudionik u kreditu može biti jedno od slijedećih zanimanja: vlasnik obrta, slobodno zanimanje osoba zaposlena u Obrtu / slobodnom zanimanju, osoba koja prima mirovinu iz inozemstva

U slučaju da je takva osoba korisnik kredita traži se kreditno sposoban sudužnik ,ili se povećava broj jamaca

Sudionici u kreditu ne mogu biti slijedeće osobe osim ukoliko ponude kreditno sposobnog sudužnika: zaposlenici društava u stečaju, osobe koje primaju isključivo invalidninu ili mirovinu za malodobno dijete, osobe na neprekidnom bolovanju duljem od 40 dana

Sudionici u kreditu fizičkih osoba ne mogu biti zaposlenici kod pravnih osoba, obrtnika , slobodnih zanimanja koji imaju blokadu računa u posljednjih šest mjeseci dulju od 7 dana

Diskrecijsko pravo Kreditora je da sudionicima u kreditu starijim od 75 godina ne odobri kredit

Otplata kredita

Obveze po kreditu uredno su podmirene ukoliko je iznos dosjele obaveze (anuitet/rata, interkalarna kamata , naknada i drugi troškovi) podmiren na dan dospijeća

Više uplaćena sredstva, odnosno sredstva uplaćena prije roka dospijeća na kreditni račun evidentiraju se u vidu preplate do dospijeća dugovanja, odnosno do zahtjeva korisnika kredita za prijevremeno zatvaranje nedospjelog dugovanja.

Na više / prijevremeno uplaćena sredstva ne obračunava se kamata.

Iznos preplate sa kreditnog računa može se iskoristiti, bez posebne suglasnosti korisnika kredita za zatvaranje dospjelog nepodmirenog dugovanja po nekoj drugoj osnovi istog dužnika , a u cilju smanjenja njegovih dodatnih troškova

Za naše članove smo pripremili:

VRSTE KREDITA I KAMATNE STOPE NA KREDITE

Kratkoročni Dugoročni do 5 god. Dugoročni do 10 god. Lombardni
Aktivna kamatna stopa 4,80% god. 6,25% god. 6,60% god. Kamatna stopa je 2 indeksna poena viša od kamatne
Elektivna kamatna stopa 7,31 % god. 7,31 % god. 7,31 % god. Kamatna stopa je 2 indeksna poena viša od kamatne
Kratkoročni Dugoročni do 5 god
Aktivna kamatna stopa 5% god. 6.8% god.
Elektivna kamatna stopa 8,11% god. 8,11% god.
Dugoročni do 10 god. Lombardni
Aktivna kamatna stopa 7,3% god. Kamatna stopa je 2 indeksna poena viša od kamatne
Elektivna kamatna stopa 8,11% god. 8,11% god.

Kamatne stope utvrđene su Odlukom o kamatnim stopama.

Kamatne stope iskazane su na godišnjem nivou.

Krediti se ugovaraju u kunama ili uz primjenu valutne klauzule.

Krediti se odobravaju kreditno sposobnim građanima, obrtnicima i poljoprivrednicima.