Korisnik kredita/ kreditna sposobnost

Zagorska kreditna unija odobrava namjenske i nenamjenske gotovinske kredite u EURima članovima (kreditno sposobnim građanima i obrtnicima), koji su državljani RH sa prebivalištem na području Krapinsko zagorske županije, a koji temeljem kreditne sposobnosti mogu biti korisnici kredita. Uvjeti kreditiranja utvrđuju se za svaku vrstu kredita posebno, sukladno internim aktima Unije.

KRATKOROČNI KREDIT

IZNOS KREDITA: do 10.000,00 eura

Rok toplate: do 12 mjeseci

Kamatna stopa: 4,80% godišnje, fiksna

EKS: 7,07% s rokom otplate od 12 mjeseci, interkalarnom kamatom za razdoblje od mjesec dana, uz pretpostavku da je isplata kredita izvršena prvog dana u mjesecu, jednokratnom naknadnom od 2,25%, uz mjesečnu otplatu kamate.

NAKNADA:

Od 0,28% do 2,25% od iznosa kredita, ovisno o roku otplate.

Naknada se obračunava i naplaćuje prilikom isplate kredita jednokratno.

NAMJENSKI DEPOZIT: bez depozita

NAČIN I ROK VRAĆANJA: glavnica se otplaćuje djelomično ili u cijelosti ugovorenog roka otplate kredita, a kamate se obračunava i naplaćuje mjesečno ili po dospijeću.

Potrebna dokumentacija za kredit:

REPREZENTATIVNI PRIMJER-NENAMJENSKI GOTOVINSKI-KRATKOROČNI

VALUTA KREDITA: EUR

IZNOS KREDITA: 10.000,00 EUR

Rok toplate: 6 mjeseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA: 4,80%

NAKNADA: 1,20%

MJESEČNA KAMATA: 40 EUR

UKUPAN IZNOS KAMATE ZA RAZDOBLJE: 240 EUR

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA: 7,11% *

UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU: 10.278,03 EUR **

* Efektivna kamatna stopa izračunata je na navedeni iznos kredita, uz navedeni rok otplate, s naknadom za obradu kredita, te interkalarnom kamatom za razdoblje od mjesec dana , uz pretpostavku da je isplata kredita izvršena prvog dana u mjesecu.

** Ukupna iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita , obračunate kamate do kraja otplate kredita uvećanu za iznos interkalarne kamate uz navedeni rok otplate

Izrada nacrta Ugovor o kreditu besplatna je i izrađuje se na zahtjev bez naknade.

Prije sklapanja Ugovora o kreditu, članu će biti uručena Informacija o kreditu u obliku Europskog standardiziranog informativnog obrasca (ESIS obrazac) s točno navedenim ukupnim iznosom za plaćanje i izračunom EKS-a.


DUGOROČNI KREDIT

IZNOS KREDITA: do 20.000,00 eura

Rok toplate: do 84 mjeseca

Kamatna stopa: 6,60%

EKS: 7,29% s rokom otplate od 84 mjeseca, interkalarnom kamatom za razdoblje od mjesec dana, uz pretpostavku da je isplata kredita izvršena prvog dana u mjesecu, jednokratnom naknadnom od 1,50%

NAKNADA:

Od 0,85% do 2% od iznosa kredita, ovisno o roku otplate.

Naknada se obračunava i naplaćuje prilikom isplate kredita jednokratno.

Kreditna sposobnost: visina anuiteta ne smije prelaziti 1/4 mjesečnog neopterećenog primanja.

Potrebna dokumentacija za kredit:

REPREZENTATIVNI PRIMJER-NENAMJENSKI GOTOVINSKI-DUGOROČNI

VALUTA KREDITA: EUR

IZNOS KREDITA: 5.000,00 EUR

Rok toplate: 4 godine

NOMINALNA KAMATNA STOPA: 6,25

NAKNADA: 1,60%

MJESEČNI ANUITET: 118,00 EUR

UKUPAN IZNOS KAMATE ZA RAZDOBLJE: 663,93 EUR

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA: 7,28% *

UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU: 5.688,69 EUR **

NAKNADA:

*Efektivna kamatna stopa izračunata je na navedeni iznos kredita, uz navedeni rok otplate, s naknadom za obradu kredita, te interkalarnom kamatom za razdoblje od mjesec dana , uz pretpostavku da je isplata kredita izvršena prvog dana u mjesecu.

** Ukupna iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita , obračunate kamate do kraja otplate kredita uvećanu za iznos interkalarne kamate uz navedeni rok otplate.

Izrada nacrta Ugovor o kreditu besplatna je i izrađuje se na zahtjev bez naknade.

Prije sklapanja Ugovora o kreditu, članu će biti uručena Informacija o kreditu u obliku Europskog standardiziranog informativnog obrasca (ESIS obrazac) s točno navedenim ukupnim iznosom za plaćanje i izračunom EKS-a.


Instrumenti osiguranja kredita

Izjava o suglasnosti o zapljeni primanja za svakog sudionika u kreditu ovjerena kod javnog bilježnika

Zadužnica ovjerena kod javnog bilježnika

Ostali uvjeti kreditiranja

Poželjno je da svi sudionici u kreditu nisu zaposleni kod istog poslodavca,

Samo jedan sudionik u kreditu može biti jedno od slijedećih zanimanja: vlasnik obrta, slobodno zanimanje osoba zaposlena u Obrtu / slobodnom zanimanju, osoba koja prima mirovinu iz inozemstva

U slučaju da je takva osoba korisnik kredita traži se kreditno sposoban sudužnik ,ili se povećava broj jamaca

Sudionici u kreditu ne mogu biti slijedeće osobe osim ukoliko ponude kreditno sposobnog sudužnika: zaposlenici društava u stečaju, osobe koje primaju isključivo invalidninu ili mirovinu za malodobno dijete, osobe na neprekidnom bolovanju duljem od 40 dana

Sudionici u kreditu fizičkih osoba ne mogu biti zaposlenici kod pravnih osoba, obrtnika , slobodnih zanimanja koji imaju blokadu računa u posljednjih šest mjeseci dulju od 7 dana

Diskrecijsko pravo Kreditora je da sudionicima u kreditu starijim od 75 godina ne odobri kredit

Otplata kredita

Obveze po kreditu uredno su podmirene ukoliko je iznos dosjele obaveze (anuitet/rata, interkalarna kamata , naknada i drugi troškovi) podmiren na dan dospijeća

Više uplaćena sredstva, odnosno sredstva uplaćena prije roka dospijeća na kreditni račun evidentiraju se u vidu preplate do dospijeća dugovanja, odnosno do zahtjeva korisnika kredita za prijevremeno zatvaranje nedospjelog dugovanja.

Korisnik kredita može izvršiti prijevremenu konačnu ili djelomičnu otplatu kredita uz obavijest Uniji o uvedenoj namjeri. Korisnik kredita se obvezuje izvršiti uplatu prema obračunu Unije.

Unija ne obračunava trošak za prijevremenu konačnu ili djelomičnu otplatu kredita.

Prijevremena otplata kredita – kredit se može otplatiti prijevremeno , pozivanjem nedospjele glavnice u dospijeće, a kamata se obračunava do datuma prijevremenog dospijeća.

Djelomična otplata kredita – korisnik kredita može prijevremeno vratiti dio kredita , te mu se tom prilikom izdaje novi plan otplate .

Na više / prijevremeno uplaćena sredstva ne obračunava se kamata.

Iznos preplate sa kreditnog računa može se iskoristiti, bez posebne suglasnosti korisnika kredita za zatvaranje dospjelog nepodmirenog dugovanja po nekoj drugoj osnovi istog dužnika , a u cilju smanjenja njegovih dodatnih troškova

Korisnik kredita može izvršiti prijevremenu konačnu ili djelomičnu otplatu kredita uz obavijest Uniji o uvedenoj namjeri. Korisnik kredita se obvezuje izvršiti uplatu prema obračunu Unije.

Unija ne obračunava trošak za prijevremenu konačnu ili djelomičnu otplatu kredita.

Prijevremena otplata kredita – kredit se može otplatiti prijevremeno , pozivanjem nedospjele glavnice u dospijeće, a kamata se obračunava do datuma prijevremenog dospijeća.

Djelomična otplata kredita – korisnik kredita može prijevremeno vratiti dio kredita , te mu se tom prilikom izdaje novi plan otplate.

Za naše članove smo pripremili:

VRSTE KREDITA I KAMATNE STOPE NA KREDITE

Kratkoročni Dugoročni do 5 god. Dugoročni do 10 god. Lombardni
Aktivna kamatna stopa 4,80% god. 6,25% god. 6,60% god. Kamatna stopa je 2 indeksna poena viša od kamatne
Elektivna kamatna stopa 7,31 % god. 7,31 % god. 7,31 % god. Kamatna stopa je 2 indeksna poena viša od kamatne
Kratkoročni Dugoročni do 5 god
Aktivna kamatna stopa 5% god. 6.8% god.
Elektivna kamatna stopa 8,11% god. 8,11% god.
Dugoročni do 10 god. Lombardni
Aktivna kamatna stopa 7,3% god. Kamatna stopa je 2 indeksna poena viša od kamatne
Elektivna kamatna stopa 8,11% god. 8,11% god.

Kamatne stope utvrđene su Odlukom o kamatnim stopama.

Kamatne stope iskazane su na godišnjem nivou.

Krediti se ugovaraju u kunama ili uz primjenu valutne klauzule.

Krediti se odobravaju kreditno sposobnim građanima, obrtnicima i poljoprivrednicima.